Video

Przeciwdziałanie lichwie

2022-12-20

W zamierzeniu celem zmian jest podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i przez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. W projekcie proponuje się wprowadzenie m.in. limitów kosztów pozaodsetkowych dla kredytu konsumpcyjnego i pożyczek pieniężnych, definicji legalnej kosztów pozaodsetkowych udzielenia świadczenia pieniężnego, stosowania zabezpieczeń spłaty pożyczek pieniężnych, nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego.

zobacz więcej

35 godzinny tydzień pracy

2022-12-20

zobacz więcej

Zapobieganie kradzieży tożsamości

2022-12-20

Projekt Ustawy pozwala na ochronę osoby fizycznej przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych. Szczególne rozwiązania pozwolą ograniczyć zjawiska zaciąganie zobowiązań majątkowych i finansowych na podstawie skradzionych danych.

zobacz więcej

Podatkowe obowiązki operatorów platform cyfrowych

2022-12-20

Projekt ustawy zakłada rozszerzenie obowiązujących przepisów odnoszących się do wymiany:
1. nałożenie na operatorów platform cyfrowych obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających za pośrednictwem tych platform,
2. zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi oraz
3. poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami, np. poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzania wspólnych kontroli.

zobacz więcej

Prawo farmaceutyczne

2022-12-20

Zgodnie z ustawą farmaceutom i technikom farmaceutycznym w czasie wykonywania swoich ustawowych czynności zawodowych w aptece lub punkcie aptecznym przysługiwać będzie ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu. Oznacza to, że wszelkie formy napaści fizycznej i groźby skierowane pod ich adresem będą, zgodnie z przepisami kodeksu karnego, ścigane z urzędu.

zobacz więcej

Kodeks Pracy

2022-12-20

Ustawa wprowadza na stałe do Kodeksu pracy możliwości wykonywania pracy zdalnej oraz stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania, gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr, prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

zobacz więcej

System teleinformatyczny

2022-12-20

W zakresie przepisów dotyczących systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów ustawa obejmuje:

  • udostępnienie systemu teleinformatycznego umożliwiającego zawieranie umów o pracę, umów zlecenia czy umów o świadczenie usług według gotowych formularzy oraz ich przechowywanie;
  • wprowadzenie gotowych do wypełniania formularzy umów, które będą udostępniane w systemie teleinformatycznym, co zapewni ich sprawną dystrybucję oraz ułatwi wszystkim osobom zainteresowanym ich zawarcie;
  • rozszerzenie zastosowania podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego ze spraw urzędowych na zawieranie umów;
  • rozwiązania są przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników (pomoc przy zbiorach), rodziców zatrudniających nianię.

zobacz więcej

Lex Czarnek

2022-12-12

Celem projektu jest wzmocnienie roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz wzmocnienie pozycji i głosu rodziców, oraz ich przedstawicieli w społecznym organie szkoły. Jednocześnie w ramach proponowanych regulacji wprowadza się szereg zmian w funkcjonowaniu tzw. edukacji domowej, czyli realizacji obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki odpowiednio poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą.

zobacz więcej

Wakacje kredytowe

2022-11-24

Plusy Ujemne to projekt, w którym na bieżąco oceniamy istotne zmiany i nowości legislacyjne. Analizujemy akty prawne, które już weszły w życie i które uznajemy za kluczowe z punktu widzenia otoczenia prawno-instytucjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju gospodarczego Polski.

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finasowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

zobacz więcej

System kaucyjny

2022-11-24

Plusy Ujemne to projekt, w którym na bieżąco oceniamy istotne zmiany i nowości legislacyjne. Analizujemy akty prawne, które już weszły w życie i które uznajemy za kluczowe z punktu widzenia otoczenia prawno-instytucjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju gospodarczego Polski.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach

zobacz więcej