Konstytucja dla nauki

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jarosław Gowin Nauki i Szkolnictwa Wyższego Konstytucja dla nauki

Kto: Jarosław Gowin Ministerstwo: Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konstytucja dla nauki

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - podpisana 1 sierpnia 2018 r., weszła w życie 1 października

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa reformuje szkolnictwo wyższe wedle pomysłów wicepremiera Jarosława Gowina. Była ona poddana procesowi ponad dwuletnich konsultacji, podczas których była wielokrotnie modyfikowana. Dotyczy ona wszystkich najważniejszych kwestii związanych z ustrojem uczelni wyższych w Polsce.

Plusy:

+ Powołanie rady uczelni, która ma uprawnienia m.in. do wyłaniania kandydatów na rektora, w której co najmniej połowa członków muszą stanowić osoby niezatrudnione na uczelni.

+ Prowadzenie ewaluacji działalności naukowej, która decyduje o kategorii naukowej. Nadawane będą co 5 lat stopnie A+, A, B+, B, C, brak kategorii. Im wyższa kategoria naukowa tym uczelnia uzyska większe możliwości np. do utworzenia danego kierunku studiów.

+ Obligatoryjne udostępnianie prac doktorskich w internecie

+ Uczelnia uzyska możliwość przeprowadzania egzaminów wstępnych (z wyjątkiem przedmiotów objętych maturą)

+ Wydłużenie praktyk na studiach, jako element dualnego kształcenia.

+ Stworzenie konkursu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”, w którym nagradzane są uczelnie najlepiej wypadające w badaniach karier zawodowych absolwentów.

+ Studenci, którzy zostają rodzicami mają uzyskują prawo do rocznego urlopu na studiach z tego powodu (przestaje to być arbitralna decyzja uczelni).

Minusy:

- Zagwarantowanie sędziom TK, NSA i SN dożywotniej możliwości pracy na uczelni.

- Utrzymanie decydującego wpływu kadry naukowej na wybór rektora

Komentarze